برنامه ریزی، بودجه بندی شرکتها و پیش بینی

آنچه در این مقاله میخوانید
  برنامه ریزی، بودجه بندی شرکتها و پیش بینی

  زیرمجموعه ای از مدیریت عملکرد کسب و کار (BPM) برنامه ریزی مالی است که به عنوان برنامه ریزی، بودجه ریزی و پیش بینی نیز شناخته می شود. در برنامه ریزی مالی، مدیران و کنترل کنندگان کسب و کار داده ها را از واحدهای تجاری خود جمع آوری می کنند، پیش بینی هایی در مورد تحولات بالقوه در بازارها انجام می دهند و برنامه ای را برای شکل دادن به آینده شرکت تدوین می کنند.

  هر طرحی اشتباه است، اما بدون برنامه ریزی، آینده فقط یک شانس است، زیرا فاقد طراحی فعال است. فرآیند برنامه ریزی در درجه اول یک فرآیند ارتباطی است که در آن یک شرکت درک مشترکی از آینده ایجاد می کند، اهدافی را تعیین می کند و بر روی یک نقشه راه تقریبی برای چگونگی دستیابی به آن اهداف توافق می کند.

  برنامه های شرکتی همیشه مربوط به یک دوره خاص است، معمولاً سال مالی آینده، که به دوازده ماه تقسیم می شود. سپس طرح شرکت معیاری برای توسعه واقعی است. در مورد این سوال راهنمایی می کند: آیا از نظر جهت و سرعت در مسیر درستی هستیم؟

  3 دیدگاه برنامه ریزی شرکتی 

  برنامه ریزی را می توان از سه زاویه دید:

  • زمانی
  • سازمانی
  • عملکردی

  برنامه ریزی شرکت از دیدگاه زمانی

  مدت زمان افق های برنامه ریزی بسته به شرکت، بازار و مدل کسب و کار متفاوت است. آنچه برای همه صادق است این است که نوسانات در حال افزایش است. به طور کلی، برنامه ریزی مبتنی بر زمان را می توان به سه گروه تقسیم کرد. همه چیز زیر یک سال عملیاتی است:

  • الف) برنامه ریزی بلندمدت: برنامه راهبردی فراتر از 5 سال
  • ب) برنامه ریزی میان مدت: تقریبا. 3-5 سال
  • ج) برنامه ریزی سالانه: برنامه ریزی بودجه

  شرکت خدمات مالی با بهره گیری از نیروهای مجرب خود تجربه جدیدی از بودجه بندی عملیاتی و سرمایه ای را در اختیار شرکت ها و صاحبان کسب و کار قرار می دهد.

  برنامه ریزی کسب و کار سازمانی

  در این نوع برنامه ریزی با توجه به واحد سازمانی تمایز قائل می شود. بسته به شرکت، اینها می توانند واحدهای تجاری یا بخش ها باشند.

  هر واحد سازمانی در این مدل برنامه ریزی می کند. به عنوان مثال، بخش تولید یک برنامه تولید و بخش فروش یک برنامه فروش تهیه می کند که در آن عناصر عملکردی و سازمانی گنجانده می شود.

  برنامه ریزی فروش شامل برنامه ریزی فروش واقعی، برنامه ریزی درآمد و غیره در سطح عملکردی و برنامه ریزی هزینه و پرسنل و غیره در سطح بخش های سازمان است.

  بنابراین برنامه ریزی سازمانی با برنامه ریزی عملکردی همپوشانی زیادی دارد. سپس برنامه های واحدهای سازمانی منفرد باید تجمیع و تجزیه و تحلیل شوند تا ببینیم آیا آنها با هم تطابق دارند یا خیر.

  برنامه ریزی عملکردی شرکتی

  از منظر عملکردی، طرح های جزئی مانند موارد زیر ممکن است متمایز شوند:

  • برنامه ریزی مالی شامل صورت سود و زیان (P&L) ترازنامه و برنامه ریزی نقدینگی (تحلیل جریان نقدی یا صورت جریان نقدی)
  • محاسبه سودآوری شامل کنترل سرمایه گذاری و تجزیه و تحلیل ریسک
  • برنامه ریزی فروش شامل تحلیل بازار تقاضا برای محصولات و خدمات خود شرکت
  • برنامه ریزی فروش شامل درآمدهای پیش بینی شده
  • برنامه ریزی هزینه شامل هزینه های اولیه و ثانویه
  • برنامه ریزی سود شامل حسابداری حاشیه سهم (تحلیل سربه سر) و برنامه ریزی بودجه
  • برنامه ریزی خرید شامل قیمت ها و طرحی برای کل زنجیره تامین
  • برنامه ریزی پرسنل با توجه به ظرفیت ها و هزینه های کارکنان در سراسر شرکت

  تمامی موارد فوق در قالب بودجه بندی توسط تیم مالی شرکت خدمات مالی داراکو تهیه و اجرا و گزارش می شود.